STT Danh mục hàng SAVI ĐVT Ghi chú
1 Cặp 3 dây nẹp góc đồng Chiếc  
2 Cặp 3 dây xi XD Loại 1 Chiếc  
3 Cặp 3 dây xi XD Loại 2 Chiếc  
4 Cặp 3 dây 10cm xi XD Loại 1 Chiếc  
5 Cặp 3 dây 7cm A3 xi Loại 1 Chiếc  
6 Cặp 3 dây E7  Chiếc  
6 Cặp 3 dây giả da Đen hoa dỏ hoa  Chiếc  
7 Cặp 2 khóa bìa Chiếc