STT

Danh mục hàng SAVI

ĐVT

Ghi chú

10

Hộp vuông 3

Chiếc

 

11

Hộp vuông 5

Chiếc

 

12

Hộp vuông 7

Chiếc

 

13

Hộp vuông 10

Chiếc

 

14

Hộp vuông 15

Chiếc

 

15

Hộp vuông 20

Chiếc

 

16

Hộp vuông 25

Chiếc

 

17

Hộp vuông 30

Chiếc

 

18

Hộp vuông 5A3 Loại 1

Chiếc

 

19

Hộp vuông 7A3 Loại 1

Chiếc

 

20

Hộp vuông 10A3 Loại 1

Chiếc

 

21

Hộp vuông 15A3 Loại 1

Chiếc

 

22

Hộp vuông 20A3 Loại 1

Chiếc

 

23

Hộp vuông 5 mới 

Chiếc

 

24

Hộp vuông 7 mới

Chiếc

 

25

Hộp vuông 10 mới

Chiếc

 

26

Hộp vuông 15 mới

Chiếc

 

27

Hộp vuông 20 mới

Chiếc

 

28

Hộp chéo 10 cm

Chiếc

 

29

Hộp chéo giả da đen hoa, đỏ hoa, XD gáy 10, 20 cm

Chiếc

 

30

Hộp liền 5

Chiếc

 

31

Hộp liền 7

Chiếc

 

32

Hộp liền 10

Chiếc

 

33

Hộp liền 15

Chiếc

 

34

Hộp liền 20

Chiếc

 

35

Hộp vuông 5 giả da đen hoa, đỏ hoa, XD

Chiếc

 

36

Hộp vuông 7 giả da đen hoa, đỏ hoa, XD

Chiếc

 

37

Hộp vuông 10 giả da đen hoa, đỏ hoa, XD

Chiếc

 

38

Hộp vuông 15 giả da đen hoa, đỏ hoa, XD

Chiếc

 

39

Hộp vuông 20 giả da đen hoa, đỏ hoa, XD

Chiếc