STT

Danh mục hàng SAVI

ĐVT

Ghi chú

1

F Lồng 3cm ( còng TC or RB) xD, trắng, đỏ ,lá

Chiếc

 

2

F Lồng 4cm 2 còng XD, trắng

Chiếc

 

3

F Lồng 5cm 2 còng XD, trắng

Chiếc

 

4

F Lồng 7cm 2 còng XD, trắng

Chiếc

 

5

F Lồng 10cm 2 còng  XD, trắng

Chiếc

 

6

F Lồng 4cm 3 còng  XD, trắng

Chiếc

 

7

F Lồng 5cm 3 còng  XD, trắng

Chiếc

 

8

F Lồng 7cm 3 còng  XD, trắng

Chiếc

 

9

F Lồng 4cm 4 còng  XD, trắng

Chiếc

 

10

F Lồng 5cm 4 còng  XD, trắng

Chiếc

 

11

F Lồng 7cm 4 còng  XD, trắng

Chiếc

 

12

F Lồng 10cm 4 còng  XD, trắng

Chiếc